επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ:

Ευχή προς την Θεοτόκον.

Ἐξηγήσῃ τῆς Α΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Ἐξηγήσῃ τῆς Δ΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Ἐξηγήσῃ τῆς Ε΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Ἐξηγήσῃ τῆς Ζ΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Ἐξηγήσῃ τῆς Θ΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαϊου.

Στιχηρό Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Σαββάτου Τελώνου καί Φαρισαίου.

Περὶ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου.

Τελώνης και Φαρισαίος.

Ο σωσμένος Άσωτος.

Στιχηρό Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Σαββάτου Ἀσώτου.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου Νο1.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου Νο2.

Εἰς τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀποκρέω.

Στιχηρό τῶν Αἴνων Κυριακῆς Ἀπόκρεω.

Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἁγίου Λαζάρου Νο1.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἁγίου Λαζάρου Νο2.

Ὁ Ἅγιος Λάζαρος στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία.

Ομιλία στην εορτή των Βαϊων Νο1.

Ομιλία στην εορτή των Βαϊων Νο2.

Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος.

Ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα.

Γιά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Ἡ πορεία τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ.

Εἰς τὴν Γ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.

Καταβασίες Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.

Του Αγίου Ιωάννου της κλίμακος.

Εἰς τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν.

Κυριακή Ε΄ τῶν Νηστειῶν (Μάρκ. ι΄ 32-45).

Κατανυκτική ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

Ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀφύπνιση τῆς καρδιᾶς μὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ καθαρότης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Η κλειστή πόρτα τῆς ψυχῆς μας.

Ἡ ὁδὸς τῆς Σταύρωσης.

Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία.

Κανείς δεν σώζεται μόνος του.

Κατήχησις περί εγκράτειας.

Ὁ θρῆνος τοῦ Ἀδάμ.

Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν.

Ὁριοθέτηση Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως.

Περί ἐλεημοσύνης.

Περὶ μετανοίας καὶ περὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ.

Προσευχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Πῶς δεῖ τιμᾶν τά Ἅγια Πάθη.

Συνοδικό τῆς Ζ Οικουμενικής Συνόδου.

Σταυρός και ελευθερία στη ζωή του Χριστιανού.

Οι λίθοι κεκράξονται.

Ο Σταυρός του Χριστού και ο σταυρός τουθ κάθε ανθρώπου.

Το Ωσαννά και ο Εσταυρωμένος Βασιλειάς.

 

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού