επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

Γιατί ο άνθρωπος δε γνώρισε τον Ιησού...

250

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Ἄν ρωτήσουμε κάποιον Εὐρωπαῖο ἤ Ἀμερικανό τί εἶναι ὁ Θεός, ἡ ἀπάντηση πού θά πάρουμε θά εἶναι στερεότυπη: Θά μᾶς πεῖ ὅτι ὁ Θεός εἶναι μιά ἀνωτέρα καί ὑπερτάτη δύναμη, ἕνα ὄν ὑπερφυσικό, πού δημιούργησε τό σύμπαν καί βρίσκεται μέσα σ’ αὐτό. Ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ στή Δύση εἶναι κυρίως ὅτι ὁ Θεός, ὡς ἀνώτερο ὄν, βρίσκεται καί κινεῖται ἔξω ἀπό τό δικό μας κόσμο κι ἀπό τή δική μας ζωή.

Εἶναι Ἐκεῖνος πού ρυθμίζει τά τῆς ζωῆς μας βάσει τῶν δέκα ἐντολῶν, στίς ὁποῖες ὅλοι μας ὀφείλουμε τυφλή ὑπακοή. Ἄν ὑπακοῦς καί ἐφαρμόζεις αὐτές τίς ἐντολές Του, τότε θά ἔχεις ἐδῶ στή γῆ τήν εὐλογία Του, ἀλλά καί στήν ἄλλη ζωή θά κερδίσεις τόν Παράδεισο. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ὁ δίκαιος Θεός θά τιμωρήσει τήν ἡμέρα τῆς Κρίσης τόν ἄνθρωπο πού δέν τίς ἐφάρμοσε, στέλνοντάς τον στήν αἰώνια κόλαση, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει τό αἰώνιο πῦρ. Κάπως ἔτσι εἶναι διαμορφωμένη στόν ἀνθρώπινο νοῦ τῆς Δύσης ἡ ἔννοια γιά τό τί εἶναι ὁ Θεός.

Μέ λίγα λόγια, γιά τή Δύση ὑπάρχει ἕνας Θεός πού εἶναι ὄν ὑπερφυσικό καί ἀπρόσιτο. Ζεῖ στό δικό Του κόσμο καί χῶρο, κυβερνώντας τή ζωή καί τήν τύχη τῶν ἀνθρώπων καί τούς δίνει ἐντολές γιά τό πῶς θά ζοῦν. Εἶναι μάλιστα καί κριτής δίκαιος, πού τιμωρεῖ ὅσους ἀθετοῦν τίς ἐντολές καί τό νόμο Του καί ἐπιβραβεύει ἐκείνους πού Τόν ἀποδέχονται. Τό ὅτι κάπως ἔτσι διαμορφώθηκε στό δυτικό ἄνθρωπο ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ, τό βλέπουμε καί ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική τῶν ἱερῶν ναῶν τους: Ναοί ὀγκώδεις, γοτθικοῦ ρυθμοῦ, πού τά καμπαναριά καί οἱ τροῦλοι τους διασχίζουν σάν ἄλλοι οὐρανοξύστες τόν οὐρανό προσπαθώντας νά προσεγγίσουν τό μακρυνό Θεό, καί κάνουν τούς ἀνθρώπους νά αἰσθάνονται νάνοι ἐνώπιόν Του καί ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία Του. Ἀγάλματα ἐπίσης ὀγκώδη καί πανύψηλα, πού ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται μικρός καί ἀσήμαντος μπροστά τους, μαρτυροῦν τήν ἄποψη πού ἔχει στή Δύση ὁ ἄνθρωπος γιά τό Θεό καί γιά τό ποῦ κατοικεῖ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ὅμως ἔχει τήν ἴδια ἄποψη καί γιά τόν δῆθεν ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ, τόν Πάπα.

Ἄν ἀντιπαραβάλουμε τίς ἔννοιες, τό τί εἶναι ὁ Θεός γιά τό δυτικό ἄνθρωπο καί τό τί εἶναι ὁ Πάπας γι᾿ αὐτόν, θά ἀντιληφθοῦμε ἀμέσως τό πῶς διαμορφώθηκε ἡ ὅλη θεολογία περί τῆς ἔννοιας τοῦ Θεοῦ στή Δύση καί τό γιατί οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποί της, ἀφοῦ ἐκθρόνισαν πρῶτα τόν Πάπα ἀπό τή ζωή τους, τώρα σκοτώνουν καί τό Θεό μέσα στίς καρδιές τους. Τί εἶναι ὁ Πάπας γιά τή Δύση; Εἶναι ἕνα ὄν ἀπρόσιτο, πανίσχυρο, ἀπομακρυσμένο ἀπό τήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί ἀπομονωμένο μέσα στό Βατικανό. Εὐλογεῖ ἀφ᾿ ὑψηλοῦ τό λαό του κι ἀπό ἐκεῖ στέλνει τίς ἐντολές του στούς ὀπαδούς του. Οἱ ἐντολές, οἱ ἀπόψεις, ἀλλά καί οἱ θέσεις τοῦ Πάπα εἶναι ὑποχρεωτικές, γιατί θεωρεῖται ἀλάνθαστος, γι᾿ αὐτό καί ἡ γνώμη του εἶναι ἰσχυρότερη ἀκόμα καί ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους! Γιά τό λόγο αὐτό πρέπει ὅλοι οἱ πιστοί νά τίς τηροῦν μέ κάθε εὐλάβεια, γιά νά μπορέσουν νά κερδίσουν τήν αἰώνια ζωή. Σέ διαφορετική περίπτωση οἱ ἀντιρρησίες καί οἱ μή ἐφαρμόζοντες τίς ἐντολές τοῦ Πάπα περνοῦν ἤ καλύτερα, περνοῦσαν παλιότερα ἀπό τήν κρίση τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης καί ρίχνονταν στό πῦρ, γιά νά κατακαοῦν. Ἀλήθεια, πόσες χιλιάδες ἀνθρώπους δέν ἔκαψε ζωντανούς ἡ Ἱερά Ἐξέταση τῆς “Καθολικῆς” Ἐκκλησίας;

Ἄν συγκρίνετε τώρα αὐτή τήν παπική συμπεριφορά καί τό πῶς ἀποδέχονται οἱ ἄνθρωποι στή Δύση τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, θά διαπιστώσετε ὅτι ὑπάρχουν μεταξύ τους πολλά κοινά. Ἤ τό πρῶτο ἐπηρεάζει τό δεύτερο ἤ ὁ Πάπας ἀπομακρυνόμενος ἀπό τή θεολογία τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Ὀρθοδοξίας κατασκεύασε στή Δύση ἕναν Θεό κομμένο καί ραμμένο στά πρότυπα πού δημιούργησε γιά τόν ἑαυτό του. Ὁ σημερινός καί σύγχρονος ἄνθρωπος τῆς Δύσης ἀντιλήφθηκε τελικά ὅτι τέτοιος Θεός δέν ὑπάρχει, γιατί κάθε ἄλλο παρά ἀγάπη εἶναι αὐτός ὁ Θεός πού τοῦ δίδαξαν. Γι᾿ αὐτό καί γκρέμισε ἀπό τή συνείδησή του τόν Πάπα, μαζί μέ τόν ψεύτικο Θεό πού ὁ παπισμός τοῦ εἶχε δημιουργήσει. Καί καλά ἔκανε! Ἔτσι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι τῆς Δύσης ὁδηγήθηκαν εἴτε στήν ἀθεΐα, πουλώντας τούς ἱερούς ναούς τους σέ ἐπιχειρηματίες πού τούς μετατρέπουν σέ καφετέριες ἤ σέ νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εἴτε ἀκολούθησαν ἄλλες πλᾶνες καί αἱρέσεις. Ἀρκετά ἑκατομμύρια, μάλιστα, στράφηκαν πρός τό μουσουλμανισμό, μέ ἀποτέλεσμα τόν ἕναν ψεύτικο Θεό νά τόν διαδέχεται τώρα ἕνας ἄλλος, πολλά ὑποσχόμενος, ἀλλά -στήν οὐσία- ἀνύπαρκτος Θεός. Ἡ Δύση δημιούργησε, δυστυχῶς, μ’ αὐτή τή θεολογία της πολλά προβλήματα καί στήν Ἀνατολή: Πολλοί θεολόγοι μας, πού σπούδασαν σέ Πανεπιστήμια τῆς Δύσης καί γαλουχήθηκαν μέ τό δυτικό τρόπο σκέψης γιά τό τί εἶναι Θεός, Ἐκκλησία, ἐπίσκοπος κ.τ.λ., μεταλαμπάδευσαν στήν Ἀνατολή Γιατί ὁ ἄνθρωπος δέν γνώρισε τόν Ἰησοῦ ὡς Ἐραστή μέσω τῶν συγγραμμάτων καί τῶν μαθημάτων τους στίς θεολογικές ἕδρες τῶν Πανεπιστημίων μας τό δυτικό τρόπο σκέψης περί τῆς ἔννοιας τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι σήμερα πολλοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀντιλαμβάνονται τό Θεό ὅπως τόν ἀντιλαμβάνεται ἡ Δύση καί ὄχι ὅπως τόν παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία ἀπό τούς Ἀποστόλους καί οἱ Ἀπόστολοι ἀπό τό Χριστό. Γι᾿ αὐτό, ἄν ρωτήσετε κάποιον ὀρθόδοξο τί εἶναι ὁ Θεός, πιθανότατα θά λάβετε τήν ἴδια ἀπάντηση πού θά σᾶς ἔδινε κι ἕνας δυτικός θεολόγος.

ΠΟΙΜΗΝ

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού